innowacyjne produkty, innowacyjne technologie

Jesteś tutaj: Strona główna / O firmie / Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania


Certyfikaty:
 • ISO 9001:2008 - ważność certyfikatu do 22.07.2018
 • ISO 14001:2004 - ważność certyfikatu do 22.07.2018
 • AQAP 2110:2009 - ważność certyfikatu do 22.07.2018
 • ISO 13485:2012 oraz ISO 13485:2012/AC:2012 - ważność certyfikatu do 30.03.2019

Pm
9001 14001 2110
Pm

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

 
Naszym celem jest podnoszenie poziomu zadowolenia naszych klientów ze wzajemnej współpracy poprzez ciągłe doskonalenie tej współpracy, jak również budowanie partnerskich układów ze wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą działalnością. 
 
Zarząd firmy Semicon, świadomy wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, śledząc postępy w nauce i technice, wdraża nowoczesne rozwiązania mające na celu minimalizowanie negatywnych aspektów swojej aktywności w kwestii i środowiska, i zdrowia. Zarząd firmy Semicon zobowiązuje się do przestrzegania wymogów prawnych oraz uregulowań środowiskowych. 
 
Aby te cele osiągnąć, zobowiązujemy się do: 
nieustannego doskonalenia skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania oraz procesów, 
 • ciągłego śledzenia i stosowania w naszej działalności aktualnych przepisów, norm, innych regulacji, 
 • podnoszenia poziomu jakości procesów technologicznych poprzez wprowadzanie postępu technicznego (nowych rozwiązań),  
 • prowadzenia oceny zadowolenia klientów i podejmowania działań na rzecz wzrostu tego zadowolenia,  
 • uświadomienia pracownikom znaczenia spełnienia wymagań klientów i wymagań przepisów prawnych i innych, 
 • tworzenia warunków dla zaangażowania pracowników w osiąganie celów oraz  w systematyczne podnoszenie kwalifikacji,  
 • doskonalenia współpracy z dostawcami,  
 • prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska oraz dla zdrowia  i bezpieczeństwa pracowników, 
 • zapewnienia dostarczenia wszystkich zasobów niezbędnych do realizacji założonych celów i zobowiązań.  
Strategicznymi celami firmy w zakresie ochrony środowiska są: 
 • podnoszenie świadomości wartości, potrzeby i korzyści płynących z ochrony środowiska wśród pracowników, 
 • uwzględnianie wymagań prawnych, wymagań klientów oraz innych zidentyfikowanych wymagań w zakresie ochrony środowiska na wszystkich etapach realizacji usług oraz produkcji,  
 • ekologiczna gospodarka odpadami,  
 • racjonalna gospodarka zasobami i materiałami do produkcji, 
 • spełnianie wymagań prawnych zdefiniowanych w Ustawie o wyrobach medycznych oraz Dyrektywie 93/42/EEC. 
 
Przekazujemy systemowo pracownikom informacje odnośnie aspektów środowiskowych. Kadra kierownicza jest aktywnie włączona w realizację celów strategicznych, a wszyscy pracownicy motywowani do zachowań proekologicznych.  
 
Zintegrowany system zarządzania wdrożony w firmie Semicon spełnia wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, EN ISO 13485:2012 oraz publikacji AQAP 2110:2009. 
 
Zarząd Spółki zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków materialnych  i zasobów dla utrzymania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania. 
 
Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą polityką i jej celami oraz do ich stosowania. 
 
17.01.2017 r.
Semicon sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 43/43A
PL 04-761 Warszawa, Poland
tel: (48-22) 615 73 71
fax: (48-22) 615 73 75
NIP: 526 03 03 208
KRS: 0000068554
email: info@semicon.com.pl
Copyright © 2010 Semicon | powered by WEB interface