Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

§ 1
Postanowienia Ogólne
 1. Ogólne Warunki Sprzedaży OWS określają zasady zawierania umów sprzedaży Umowa towarów Towaroferowanych przez Semicon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zwoleńskiej 43/43A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068554, NIP: 5260303208, REGON 001344753, kapitał zakładowy w kwocie 50.000,00 zł Semicon.
 2. OWS stanowią załącznik do oferty wysyłanej Klientowi oraz są integralną częścią wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Semicon sp. z o. o.
 3. Nadto aktualne OWS dostępne są na stronie internetowej www.semicon.com.pl (zakładka „O firmie”) oraz na żądanie Kupującego w siedzibie Semicon Sp. z o.o.
§ 2
Zawarcie Umowy
 1. Zawarcie Umowy dokonuje się poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie jego przyjęcia przez Semicon sp. z o. o.
 2. Złożenie zamówienia może nastąpić:
 • za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wybranie opcji „Dodaj do koszyka” – gdzie zamówienie zostaje złożone na warunkach określonych na stronie internetowej
 • w wyniku indywidualnego uzgodnienia zamówienia poprzez wybranie opcji „Zapytaj” – gdzie zamówienie zostaje złożone na warunkach oferty indywidualnej.
 1. W przypadku korzystania przez Klienta z opcji opisanej w ust 2 lit. b, po otrzymaniu od Klienta zapytania, Semicon prześle ofertę sprzedaży zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, w tym cenę za Towar oraz przewidywany termin dostawy. Dopiero w przypadku zaakceptowania oferty Semicon, Klient składa zamówienie na Towar.
 2. Zamówienie musi określać:
 • numer katalogowy Towaru/kod Towaru / numer oferty
 • dokładną nazwę Towaru
 • adres Kupującego
 • ilość zamawianego Towaru
 • termin i miejsce dostawy
 • formę i termin płatności.
 1. W przypadku przedsiębiorców, przy składaniu pierwszego zamówienia Kupujący powinien podać swój NIP.
 2. W przypadku podmiotu działającego na rzecz Kupującego, osoba ta obowiązana jest do przedstawienia dokumentu uprawniającego do składania zamówień w imieniu Kupującego. Kupujący obowiązany jest poinformować Semicon o każdej zmianie podmiotu uprawnionego do działania w jego imieniu i na jego rzecz.
 3. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest nieposiadanie przez Kupującego zaległości finansowych u Semicon.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją OWS.
§ 3
Oferty, wzorce i ceny
 1. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto, po jakich następuje sprzedaż Towaru.
 2. Ceny zawarte w cenniku produktów adresowanym do przedsiębiorców są orientacyjnymi cenami sprzedaży, nie uwzględniającymi podatku VAT i na warunkach EXW (INCOTERMS 2020). Oferty, reklamy, katalogi, broszury, cenniki i inne ogłoszenia o Towarach oferowanych przez Semicon mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku składania oferty indywidualnej dla przedsiębiorcy, ceny Towarów mogą ulec zmianie.
 3. Semicon zastrzega sobie prawo zmiany cen m.in. w wyniku zmian kursów, cen surowców, transportu, energii, podatków.
 4. Wzorce i próbki wystawiane przez Semicon mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.
§ 4
Warunki płatności
 1. Warunki płatności za Towar określa faktura VAT wystawiona przez Semicon.
 2. Jeżeli podstawą ustalenia ceny sprzedaży jest cena wyrażona w walucie obcej, kursem przeliczania tej waluty jest średni kurs sprzedaży w NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
 3. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania środków na rachunku bankowym Semicon.
 4. Semicon ma prawo żądać przedpłaty za towar w całości lub częściowo.
§ 5
Warunki dostawy
 1. Dostawa Towaru nastąpi w terminie określonym odpowiednio: w sklepie internetowym podczas dokonywania zakupów, albo w ofercie przesłanej przez Semicon przy zamówieniu indywidualnym. W przypadku niemożliwości zrealizowania dostawy w ustalonym terminie, Semicon niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego, wskazując nowy termin dostawy.
 2. Towar kupiony za pośrednictwem sklepu internetowego jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje Semicon.
 3. Towar kupiony jako zamówienie indywidualne może być dostarczony do Kupującego:
 • transportem własnym Semicon,
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje Semicon
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Kupującego (wówczas, z uwagi na specyfikę Towarów Kupujący zobowiązany jest zapoznać z informacjami o Towarze zawartymi na stronie internetowej i zapewnić transport Towaru zgodnie z załączoną do zamówienia kartą charakterystyki danego towaru, w tym standardami MSDS)
 • odbierany osobiście w siedzibie Semicon, po wcześniejszym uzgodnieniu termin.
 1. Za datę wydania Towaru (dostawy) uznaje się:
 • w przypadku transportu transportem własnym Semicon – moment, w którym Towar zostaje dostarczony Kupującemu
 • w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej – moment, gdy Towar zostaje przekazany przewoźnikowi do doręczenia, bez względu na to, czy przewoźnik działa na zlecenie Semicon sp. z o.o., czy na zlecenie Kupującego.
 • w przypadku odbioru osobistego z siedziby Semicon – moment wydania Towaru do odbioru, a w przypadku opóźnienia Kupującego z odbiorem Towaru, moment zaoferowania Kupującemu rzeczy do odbioru.
 1. W przypadku obioru osobistego z siedziby Semicon, osoba odbierająca Towar musi legitymować się pisemnym upoważnieniem udzielonym przez Kupującego zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS/CEiDG.
 2. Semicon nie odpowiada za opóźnienie dostawy lub niemożliwość jej wykonania wynikłe (bezpośrednio lub pośrednio) z przyczyn leżących po stronie producenta, w szczególności takich jak: klęski żywiołowe, wojny, terroryzm, wypadki, eksplozje, awarie jądrowe, awarie maszyn i urządzeń, sabotaż, strajki lub inne zakłócenia w dostępności siły roboczej (niezależne od zasadności żądań) akty urzędowe lub zaniechania władz państwowych, przeciążenie portów, braki w dostawach, urządzeniach, paliwie lub zasilaniu, istotne braki w środkach transportu lub jakiekolwiek inne przyczyny niezależne od Semicon, a które powodują, że wykonanie umowy jest niemożliwe lub niezmiernie uciążliwe.
 3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron w niewykonanej części może nastąpić, w przypadku zamówień składanych w sklepie internetowym, jeśli opóźnienie w dostawie Towaru potrwa dłużej niż 60 dni.
 4. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę zamówienia w oparciu o ofertę indywidualną, nie jest możliwa zmiana zamówienia ani odstąpienie od umowy. Adnotacja o tym fakcie będzie zamieszczona w ofercie indywidualnej i na zamówieniu.
§ 6
Prawa i obowiązki Kupującego
 
 1. Korzyści i ciężary związane ze sprzedawanym Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zamówionego Towaru przechodzą na Kupującego w chwili dostawy.
 2. Przed rozpoczęciem użytkowania Towaru Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z zaleceniami producenta. Semicon nie odpowiada za uszkodzenia Towaru wynikłe z jego niewłaściwego użytkowania.

§ 7
Gwarancja oraz rękojmia

 1. Semicon jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli Towar posiada wadę zmniejszającą jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z typowego przeznaczenia Towaru albo, jeśli Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
 2. Towary sprzedawane przez Semicon objęte są gwarancją producenta oraz rękojmią na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 3. W związku z tym, że Towary są objęte gwarancją producenta, okres gwarancji może być różny w przypadku poszczególnych Towarów.
 4. Korzystając z roszczeń z tytułu gwarancji Kupujący może żądać: naprawy Towaru / wymiany Towaru / zwrotu ceny za Towar.
 5. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie przetestował Towaru w terminie 5 dni roboczych od daty jego odbioru i nie zawiadomił o dostrzeżonej wadzie Semicon w terminie kolejnych 5 dni roboczych. Jeżeli natomiast wada jest tego rodzaju, że nie mogła zostać wykryta podczas testów, Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeśli nie zawiadomi Semicon o dostrzeżonej wadzie w terminie 5 dni roboczych od dnia jej wykrycia, lecz nie dalej niż 3 miesiące od daty wydania Towaru. Wraz ze zgłoszeniem wady Kupujący zobowiązany jest każdorazowo wykazać zachowanie powyższych terminów.
 6. Zgłoszenie wad następuje w formie pisemnej lub za pomocą poczty e-mail, pod rygorem nieważności.
 7. Zgłoszenie wad („Reklamacja”) musi zawierać opis wad. Zalecane jest, aby do Reklamacji załączyć zdjęcia wad. W przypadku braku danych koniecznych do rozpatrzenia Reklamacji, Semicon poinformuje o tym fakcie Kupującego, zakreślając mu dodatkowy termin 5 dni roboczych na uzupełnienie zgłoszenia. Nieuzupełnienie zgłoszenia może stanowić podstawę odmowy uwzględnienia Reklamacji.
 8. Na żądanie Semicon Kupujący dostarczy cały Towar dotknięty wadami albo jego część do miejsca wskazanego przez Semicon celem rozpatrzenia Reklamacji.
 9. Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty ceny za Towar objęty reklamacją.
 10. Gwarancją i rękojmią nie są objęte wady / wadliwe działanie Towaru:
  • wynikające z uszkodzeń mechanicznych, które nastąpiły po wydaniu Towaru Kupującemu;
  • spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym użytkowaniem Towaru w szczególności:
   • wykorzystywaniem Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą instalacją/podłączeniem/montażem/ konfiguracją/ konserwacją/eksploatacją lub nieprawidłową infrastrukturą wodną lub elektryczną lub jej nieprawidłowym działaniem lub niedostosowaniem do wymagań,
   • usunięciem/zastąpieniem lub wprowadzaniem modyfikacji lub własnej próby naprawy niezatwierdzonych przez Semicon;
   • niewłaściwym przechowywaniem Towaru;
  • wynikające z uszkodzeń podczas transportu;
  • wynikające z montażu lub demontażu Towaru przez Kupującego lub osobę trzecią, za którą Semicon nie ponosi odpowiedzialności oraz innymi zaniedbaniami Kupującego lub osoby trzeciej, za którą Semicon nie ponosi odpowiedzialności;
  • spowodowane zdarzeniami losowymi pozostającymi poza kontrolą Semicon w szczególności: zalanie cieczą, produktami spożywczymi lub działaniem substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na Towar, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne itp.
  • spowodowane nieprawidłowym napięciem w sieci, niewłaściwą wentylacja, działaniem czynników chemicznych;
  • wynikające ze stosowania nieoryginalnych lub regenerowanych materiałów eksploatacyjnych przez Kupującego;
  • wynikające z niezapewnienia przez Kupującego odpowiedniego środowiska dla Towaru, w tym, bez ograniczeń, warunków termicznych, niezapewnienia właściwego zasilania lub dopuszczenia do tego aby do Towaru dostały się jakiekolwiek obce substancje, takie jak płyn, wilgoć lub zabrudzenia;
  • spowodowane klęską żywiołową, plagą owadów lub szkodników lub działaniem siły wyższej, w tym, bez ograniczeń pożarem lub powodzią;
  • spowodowane jakąkolwiek modyfikacją Towaru przy użyciu dodatkowych urządzeń lub części lub bez nich;
  • spowodowane jakimkolwiek dołączonym elementem mechanicznym, elektrycznym lub innym, niedostarczonym i niezatwierdzonym przez Semicon;
  • spowodowane jakąkolwiek zewnętrzną anteną, wtyczką lub kablem zasilającym, źródłem zasilania, wadliwym sprzętem dodatkowym lub jakimikolwiek zmianami lub modyfikacjami zewnętrznymi;
  • spowodowane nieszczelnymi, wadliwymi lub nieoryginalnymi akcesoriami, w tym bateriami nie zatwierdzonymi przez Semicon;
  • wywołane konserwacją lub czyszczeniem lub innym czynnościami okresowymi, które nie były wcześniej skonsultowane z Semicon;
  • i elementy Towaru podlegające zużyciu, takich jak baterie, akumulatory, żarówki oraz inne podobne produkty lub materiały eksploatacyjne.
  1. Kupujący zobowiązany jest starannie zbadać stan i kompletność przesyłki bezpośrednio przy odbiorze, zaś w przypadku trudności ze zbadaniem Towaru w chwili odbioru, w terminie 5 dni roboczych od dnia odebrania Towaru i ustalić ewentualne braki lub uszkodzenia Towaru powstałe w trakcie transportu. Niezgłoszenia tych braków w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru Towaru skutkować będzie odmową Reklamacji.
  2. Semicon zobowiązany jest rozpatrzyć Reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, zaś jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne jest zbadanie Towaru przez Semicon, termin ten liczony jest od daty dostarczenia Towaru do Semicon. Termin ten może ulec wydłużeniu z uzasadnionych względów (trwający proces reklamacji u producenta, konieczność wykonania dodatkowych badań Towaru itp.).
  3. W przypadku uwzględnienia Reklamacji, jej realizacja nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu Reklamacji, w szczególności z uwzględnieniem czasu niezbędnego do sprowadzenia Towaru albo komponentu od dostawcy lub poddostawcy.
  4. Opisane w niniejszym paragrafie uprawnienia stanowią jedyne roszczenia Kupującego względem Semicon wynikłe z wad Towaru.
  5. Klient jest zobowiązany do współpracy z Semicon na każdym etapie procesu reklamacyjnego. Brak współpracy ze strony Klupującego niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji może stanowić przyczynę odmowy uwzględnienia reklamacji.
§ 8
Postanowienia końcowe
 
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy umową sprzedaży, a niniejszym regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia umowy.
 3. Nieważności poszczególnych postanowień OWS z jakiejkolwiek przyczyny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.
 4. Z wyjątkiem zamówień, wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz zgłoszenia Semicon oraz Kupującego związane z realizacją zamówień muszą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej lub mailowej, pod rygorem nieważności.
 5. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o zmianie adresu z zastrzeżeniem, że w przypadku braku takiego powiadomienia, korespondencja wysyłana na dotychczas znany adres uznawana jest za skutecznie doręczoną.
 6. Semicon i Kupujący będą dążyć do polubownego rozwiązania wszelkich sporów i zakończenie sprawy. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, w przypadku sporu między przedsiębiorcami, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Semicon Sp. z o.o., zaś w przypadku sporu z konsumentem, sąd określony według właściwości ogólnej.
Do pobrania