Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe w Semicon Sp. z o.o. są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

I.
Definicje

1. Administrator Danych – Semicon Sp. z o.o., ul. Zwoleńska 43/43a, 04-761 Warszawa.
2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
3. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji, narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych.
4. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych.
5. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów.
6. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.
7. Identyfikator użytkownika – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący Użytkownika.
8. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) konieczny do zalogowania w celu przetwarzania danych osobowych.
9. Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).

II.
Postanowienia ogólne

1. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w Semicon Sp. z o.o., niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie, zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora Danych.
3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.
4. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:
a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
b) kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem Danych osobowych,
c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
5. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.
6. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą Polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

III.
Dane osobowe przetwarzane u Administratora Danych

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.
2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.
3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator Danych dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.
4. Administrator Danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

IV.
Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

1. Użytkownicy zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Polityką Prywatności, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Semicon Sp. z o.o.
2. Wszystkie dane osobowe w Semicon Sp. z o.o. są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
a) w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych;
b) dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty;
c) dane osobowe zbierane są w ,brkonkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
d) dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych;
e) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
f) czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane;
g) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO;
h) Dane są chronione i zabezpieczone przed możliwością naruszenia zasad ich ochrony.
3. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust 5 pkt d RODO).
4. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:
a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;
b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;
c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;
d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;
f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;
g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.
5. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych.
6. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:
a) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,
b) każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych”
c) każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w spółce. „Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi element „Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”.
7. Pracownicy zobowiązani są do:
a) ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;
b) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;
c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
d) zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

V.
Obszar przetwarzania danych osobowych

1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe na terenie Semicon Sp. z o.o. obejmuje pomieszczenia spółki zlokalizowane w Semicon Sp. z o.o. ul. Zwoleńska 43/43a, 04-761 Warszawa, ul. Ezopa 71, 04-805 Warszawa, ul. Zakrętowa 4, 05-077 Warszawa, ul. Radomszczańska 19, 04-764 Warszawa.
2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

VI.
Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.
2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych. Środki ochrony obejmują:
a) Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do Upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby Upoważnionej;
b) Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich;
c) Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów;
d) Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe;
e) Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall;
f ) Wykonywanie kopii awaryjnych danych na bezpiecznych serwerach;
g) Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem;
h) Zabezpieczenie dostępu do urządzeń spółki przy pomocy haseł dostępu;
i) Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

VII.
Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator Danych dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator Danych zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

VIII.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator Danych w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

IX.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego

1. Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami w których następuje to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

X.
Cookies

1. W ograniczonym zakresie Administrator Danych może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie internetowej Administratora. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisu Administratora. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
a) utrzymanie sesji użytkownika strony internetowej;
b) zapisanie stanu sesji użytkownika;
c) umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania;
d) zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
e) zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez stronę internetową Administratora Danych;
f) monitoring dostępności usług;
g) przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
h) zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
i) przywrócenie sesji użytkownika;
j) zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
k) sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
l) umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”);
m) dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
n) ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
o) przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
p) wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
q) wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

XI.
Logi dostępowe

Administrator Danych zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Administrator Danych wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z Administratorem. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

XII.
Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

1. W związku z zawieraniem transakcji z Semicon sp. z o.o., dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie wywołuje to żadnych skutków prawnych w stosunku do użytkownika.
2. Profilowanie danych osobowych przez Semicon polega na przetwarzaniu danych użytkownika (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o użytkowniku, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

XIII.
Postanowienia końcowe

1. Za niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu pracownik ponosi odpowiedzialność na podstawie Kodeksu pracy oraz Przepisów o ochronie danych osobowych.


Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są tajemnicą nadawcy i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani tez w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera.
Administratorem Pani/Pana danych jest Semicon Sp. z o.o. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Semicon Sp. z o.o dostępnych jest w naszej polityce prywatności https://www.semicon.com.pl/polityka-prywatnosci/