Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Polityka środowiskowa

Firma Semicon prowadzi działalność w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, która zakłada świadome i zależne relacje pomiędzy rozwojem gospodarczym, dbałością o środowisko i zdrowie człowieka.

Zarząd firmy Semicon świadomy wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, śledząc postępy w nauce i technice, wdraża nowoczesne rozwiązania mające na celu minimalizowanie negatywnych oddziaływań swojej działalności w aspekcie i środowiska i zdrowia.

Zarząd firmy Semicon zobowiązuje się do przestrzegania wymogów prawnych oraz uregulowań środowiskowych. W celu realizacji powyższej polityki wypełniamy następujące cele strategiczne:

  • świadomość ekologiczna na etapie projektu
  • ekologiczna gospodarka odpadami
  • racjonalne zużycie materiałów do produkcji
  • zarządzanie substancjami chemicznymi z uwzględnieniem łańcucha dostaw

Realizujemy ustawowy obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych i posiadamy licencję na Znak Towarowy Zielony Punkt (Der Grüne Punkt) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przekazujemy systemowo pracownikom informacje odnośnie aspektów środowiskowych. Karda Kierownicza jest aktywnie włączona w realizację celów strategicznych a wszyscy pracownicy motywowani do zachowań proekologicznych. Niniejszym informujemy, ze powyższa polityka środowiskowa jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników firmy Semicon.

Odpady środowiskowe

INFORMACJE przekazywane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 888 ze zm.)

Oznaczenia opakowań z tworzyw sztucznych

Oznaczenie opakowań z papieru i tektury

Oznaczenie innych opakowań oraz inne znaki

Właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na poszczególne ich rodzaje. Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Oddawanie odpadów opakowaniowych możliwe jest:

  • w zorganizowanych na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) 
  • w punktach PSZOK. Informacje dot. lokalizacji punktów PSZOK oraz godzin ich otwarcia urząd gminy obowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej.   

Zużyty sprzęt elektroniczny

Informacje przekazywane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.)

SEMICON Sp. z o.o. jako dopełnił obowiązku wynikającego z ustawy ZSEE i został zarejestrowany jako wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny w bazie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem E0001813WZBW (kancelaria: tel. 22 36 92 226).

Zużyty sprzęt, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla środowiska nie powinien być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt należy:
  • zostawić w sklepie, w którym kupuje się nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeżeli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości
  • odnieść do punktu zbierania (lista punktów znajduje się pod tym linkiem)
  • zostawić sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia
 
Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym pozwala na usunięcie z tego źródła odpadów substancji niebezpiecznych. Pozostałe elementy trafiają do odzysku i recyklingu.