Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

ZAPYTANIE OFERTOWE

25/08/2020/FLEXPLUS/012 z dnia 25.08.2020

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma Semicon Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia audytu projektu.

1.    Nazwa zamawiającego

Semicon Sp. z o.o.

 1. Zwoleńska 43/43A

04-761 Warszawa

NIP: 526-03-03-208

2.    Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 3. 3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

3.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie audytu zewnętrznego zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach  finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.).

Specyfikacja przedmiotów zamówienia:.

Ilość 

Opis

Czy Beneficjent dopuszcza zakres równoważności?

1 audyt
 1. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego  projektu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach  finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.).

Informacja o projekcie : 

Projektu : Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych , Internetu rzeczy i przemysłu 4.0  o numerze  POIR.01.01.01-00-1083/17-00 . Projekt finansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu  01.09.2020 – 31.08.2021

Celem projektu jest rozwinięcie i opracowanie innowacyjnych technologii montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX.

Wartość projektu : 6.625.370,34 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 021 139,19 PLN

Firma Semicon zrealizowała ponad 50% planowanych wydatków związanych z realizacją Projektu, złożyła 22 wnioski o płatność do instytucji pośredniczącej NCBiR

Nie

UWAGI: Audyt powinien być przeprowadzony do 30.10.2020

4 .   Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: do  30.10.2020
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5 .   Warunki udziału w postępowaniu;

 1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
  a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
  b) Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
  c) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
  d) Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.

6 .   Opis sposobu obliczenia ceny oferty;

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.

7 .  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:

  Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)
  Liczba punktów  w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

  Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
  ————————————————————–                   x 100
  Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza
  – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 

8 .  Sposób przygotowania oferty 

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 4. Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.

9 . Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 04.09.2020.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera  w siedzibie firmy ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Małgorzata Wierzbicka, tel.: +48 691 540 700, e-mail: mwierzbicka@semicon.com.pl.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Warunki zmiany umowy

 1. Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
 1. a)zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych;
 2. b)zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
 3. c)przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
 4. d)uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
 5. Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy. 

11. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 
 2.  Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
 3.  Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
 4.  Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym.

ZAPYTANIE OFERTOWE

30/07/2020/FLEXPLUS/011 z dnia 30.07.2020

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma Semicon Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy płytki drukowanej RIGID-FLEX (seria produkcyjna). 

1.    Nazwa zamawiającego

Semicon Sp. z o.o.

 1. Zwoleńska 43/43A

04-761 Warszawa

NIP: 526-03-03-208

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

3.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla płytki drukowanej RIGID-FLEX (seria produkcyjna). 

Specyfikacja przedmiotów zamówienia:.

Ilość 

Opis

Czy Beneficjent dopuszcza zakres równoważności?

30 sztukPłytka drukowana Rigid-Flex wykonana zgodnie ze specyfikacją oraz plikami typu Gerber wg. załącznika nr 5.

Tak

UWAGI:

 1. Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie specyfikacji wykonania PCB.

Kod CPV:  31711000-3 (Artykuły elektroniczne)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

4 .   Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 9 tygodni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: Semicon Sp. z o.o., ul. Ezopa 71A, 04-805 Warszawa, Polska.

5 .   Warunki udziału w postępowaniu;

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
 3. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

6 .   Opis sposobu obliczenia ceny oferty;

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN lub w EUR (w tym przypadku przyjęta będzie cena w PLN wg kursu sprzedaży NBP walut obcych (EUR) z dnia otwarcia ofert, tj. następnego dnia po dacie zamknięcia zapytania ofertowego). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7 .  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)
  Liczba punktów  w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

  Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
  ————————————————————–                   x 100
  Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza
  – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 

8 .  Sposób przygotowania oferty 

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

  a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  b. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  c. Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
  d. Upoważnienie do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy (tylko w przypadku podpisania oferty przez osobę inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy)

 3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 5. Towar musi być fabrycznie nowy.

9 . Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 14.08.2020.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera  w siedzibie firmy ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Ciszewski,  tel.: +48 605 745 270, e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy 

 1.    Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

1.1.              Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

 1. a)       zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 1. b)       decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
 1. c)       przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
 1. d)       uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

1.2.              Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

 1. a)       w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

 1. b)       w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

 1. c)       w przypadku innych przeszkód  uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

 1. d)       W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

 1. e)       w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.

 1. f)        W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

 1. g)       W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

 1. h)       Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego itp.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

 1. i)        Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie przedmiot zamówienia ma być dostarczony.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

 1. j)        Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1.4.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

 1. k)       Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.

1.3.              Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

 1. a)       Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni –  tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

 1. b)       Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

 1. c)       W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość wydatków objętych rezygnacją.

1.4.              Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:

 1. a)       niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;
 1. b)       pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
 1. c)       pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
 1. d)       konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 1. e)       konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
 1. f)        w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

1.5.              Pozostałe zmiany umowy:

 1. a)       Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
 1. b)       Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
 1. c)       Zmiana warunków i terminów płatności
 1. d)       W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 1. e)       Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 1. f)        Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot
 1.      Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11. Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
 5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego,  Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
 6. Oferent posiada:

  – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
  – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
  – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

 7. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu
 9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

12. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;

 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym;
 5. Załącznik nr 5 – Specyfikacja wykonania i pliki płytki typu Gerber.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1256410

English version

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

17/07/2020/FLEXPLUS/009 z dnia 17.07.2020

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma Semicon Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawę elementów elektronicznych dla płytki drukowanej RIGID-FLEX (seria produkcyjna).

1.    Nazwa zamawiającego

Semicon Sp. z o.o.

 1. Zwoleńska 43/43A

04-761 Warszawa

NIP: 526-03-03-208

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

3.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla płytki drukowanej RIGID-FLEX (seria produkcyjna). 

Specyfikacja przedmiotów zamówienia:.

Ilość 

Opis

Czy Beneficjent dopuszcza zakres równoważności?

1 kompletElementy elektroniczne według listy z załącznika nr 5.

Tak

Kod CPV:  31711000-3 (Artykuły elektroniczne)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

4 .   Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: Semicon Sp. z o.o., ul. Ezopa 71A, 04-805 Warszawa, Polska.

5 .   Warunki udziału w postępowaniu;

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
 3. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

6 .   Opis sposobu obliczenia ceny oferty;

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN lub w EUR (w tym przypadku przyjęta będzie cena w PLN wg kursu sprzedaży NBP walut obcych (EUR) z dnia otwarcia ofert, tj. następnego dnia po dacie zamknięcia zapytania ofertowego). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

7 .  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)
  Liczba punktów  w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

  Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
  ————————————————————–                   x 100
  Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 

8 .  Sposób przygotowania oferty 

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

  a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
  b. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  c. Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
  d. Upoważnienie do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy (tylko w przypadku podpisania oferty przez osobę inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy)

 3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 5. Towar musi być fabrycznie nowy. 

9 . Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2020.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera  w siedzibie firmy ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: pciszewski@semicon.com.pl
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Ciszewski,  tel.: +48 605 745 270, e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy 

 1.    Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

1.1.              Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

 1. a)       zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 1. b)       decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
 1. c)       przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
 1. d)       uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

1.2.              Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

 1. a)       w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

 1. b)       w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

 1. c)       w przypadku innych przeszkód  uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

 1. d)       W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

 1. e)       w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.

 1. f)        W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

 1. g)       W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

 1. h)       Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego itp.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

 1. i)        Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie przedmiot zamówienia ma być dostarczony.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

 1. j)        Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1.4.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

 1. k)       Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.

1.3.              Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

 1. a)       Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni –  tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

 1. b)       Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

 1. c)       W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość wydatków objętych rezygnacją.

1.4.              Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności:

 1. a)       niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie;
 1. b)       pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
 1. c)       pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
 1. d)       konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
 1. e)       konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
 1. f)        w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy;

1.5.              Pozostałe zmiany umowy:

 1. a)       Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
 1. b)       Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
 1. c)       Zmiana warunków i terminów płatności
 1. d)       W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 1. e)       Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 1. f)        Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot
 1.      Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11. Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
 5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego,  Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
 6. Oferent posiada:

  – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
  – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
  – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych  osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

 7. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu
 9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

12. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym;
 5. Załącznik nr 5 – Lista elementów elektronicznych.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1253924

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

03/06/2020/FLEXPLUS/002 z dnia 03.06.2020

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma Semicon Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania serwisu internetowego – podstrony internetowej dedykowanej promowaniu w/w projektu. 

1.    Nazwa zamawiającego

Semicon Sp. z o.o.

 1. Zwoleńska 43/43A

04-761 Warszawa

NIP: 526-03-03-208

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego

3.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie serwisu internetowego – podstrony internetowej dedykowanej promowaniu w/w projektu 

Specyfikacja przedmiotów zamówienia:.

 
 1. Serwis powinien być responsywny
 2. Serwis powinien być zarządzany istniejącą instancją systemu CMS WEB interface
 3. System CMS zostanie zaktualizowany do najnowszej wersji .
 4. Serwis powinien funkcjonować w ramach poddomeny domeny semicon.com.pl
 5. Projekt graficzny podstrony powinien nawiązywać do najnowszych trendów z uwzględnieniem wskazówek zleceniodawcy oraz użyciem logo firmy Semicon.
 6. Serwis powinien pełnić funkcje informacyjne.
 7. Wykonawca powinien wprowadzić startową treść otrzymaną od zamawiającego , oraz dodatkowe elementy multimedialne.
 8. Wykonawca udzieli zamawiającemu licencji na użytkowanie systemu WEB interface 6.1 , która obejmuje prawo do pełnego i nieograniczonego  wykorzystania w ramach domeny semicon.com.pl oraz wszystkich poddomen i domen wykorzystywanych do projektu FLEX-PLUS
 9. Wykonawca udzieli gwarancji na wady  serwisu , jakie mogłyby powstać z winy lub zaniedbania wykonawcy i zobowiąże się je usunąć przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

4 .   Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: 31.08.2020
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultac

5 .   Warunki udziału w postępowaniu;

 1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
  • a.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
  • b.  Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
  • c.  Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
  • d.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
  • e.  Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.

6 .   Opis sposobu obliczenia ceny oferty;

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.

7 .  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)
  Liczba punktów  w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

  Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
  ————————————————————–                   x 100
  Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć     umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 

8 .  Sposób przygotowania oferty 

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 4. Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy. .
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty.

9 . Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2020
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera  w siedzibie firmy ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa lub elektronicznie na adrese-mail: pciszewski@semicon.com.pl
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Ciszewski,  tel.: +48 605 745 270, e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Warunki zmiany umowy

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy z wybranym  Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2.Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

a)zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów  programowych;

b)zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);

c)przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

d)uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;

 1.   Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy. 

10. Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

ZAPYTANIE OFERTOWE

17/02/2020/FLEXPLUS/001 z dnia 17.02.2020

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma Semicon Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania i dostawy szablonów SMT do badań w opracowywanej technologii FLEX.

1.    Nazwa zamawiającego

Semicon Sp. z o.o.

 1. Zwoleńska 43/43A

04-761 Warszawa

NIP: 526-03-03-208

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

3.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i dostawa szablonów SMT wg. załączonych specyfikacji do badań w opracowywanej technologii FLEX.

Ilość

Opis

Czy Beneficjent dopuszcza zakres równoważności?

1 szt

Uchwyt mechaniczny wg. załączonych rysunków i podanych materiałów

Tak

4 .   Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5 .   Warunki udziału w postępowaniu;

 1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
  • a.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
  • b.  Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
  • c.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
  • d.  Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.

6 .   Opis sposobu obliczenia ceny oferty;

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN lub w EUR (w tym przypadku przyjęta będzie cena w PLN wg kursu sprzedaży NBP walut obcych (EUR) z dnia otwarcia ofert, tj. następnego dnia po dacie zamknięcia zapytania ofertowego). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 3. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

7 .   Sposób przygotowania oferty;

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 4. Towar musi być fabrycznie nowy.
 5. Przy dostawie wymagane jest dostarczenie świadectwa jakości i certyfikatu zgodności.

8 .  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 25.02.2020.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera  w siedzibie firmy ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa lub elektronicznie na adrese-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Ciszewski,  tel.: +48 605 745 270, e-mail:pciszewski@semicon.com.pl.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9 . 10 .Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Rysunki części uchwytu: Kołek_pozycja.pdf, Magnet Carrier_rev2.pdf, Magnet Carrier_wkładka_rev1.pdf, MV_NG_naciag1.pdf.
 3. Załącznik nr 3 – Rysunek złożeniowy uchwytu – Zespół_revA_naciag.pdf
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

04/12/2019/FLEXPLUS/008 z dnia 04.12.2019

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma Semicon Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania i dostawy szablonów SMT do badań w opracowywanej technologii FLEX.

1.    Nazwa zamawiającego

Semicon Sp. z o.o.

 1. Zwoleńska 43/43A

04-761 Warszawa

NIP: 526-03-03-208

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

3.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i dostawa szablonów SMT wg. załączonych specyfikacji do badań w opracowywanej technologii FLEX.

Ilość

Opis

Czy Beneficjent dopuszcza zakres równoważności?

1 szt

Szablon nr 1 – szablon SMT wykonany zgodnie ze specyfikacją wg. załącznika nr 2.

Tak

1 szt

Szablon nr 2 – szablon SMT wykonany zgodnie ze specyfikacją wg. załącznika nr 3.

Tak

1 szt

Szablon nr 3 – szablon SMT wykonany zgodnie ze specyfikacją wg. załącznika nr 4.

Tak

1 szt

Szablon nr 4 – szablon SMT wykonany zgodnie ze specyfikacją wg. załącznika nr 5.

Tak

1 szt

Szablon nr 5 – szablon SMT wykonany zgodnie ze specyfikacją wg. załącznika nr 6 i rysunkiem szablon_5.pdf.

Tak

1 szt

Szablon nr 6 – szablon SMT wykonany zgodnie ze specyfikacją wg. załącznika nr 7.

Tak

1 szt

Szablon nr 7 – szablon SMT wykonany zgodnie ze specyfikacją wg. załącznika nr 8.

Tak

1 szt

Szablon nr 8 – szablon SMT wykonany zgodnie ze specyfikacją wg. załącznika nr 9 i rysunkiem szablon_8.pdf.

Tak

1 szt

Szablon nr 9 – szablon SMT wykonany zgodnie ze specyfikacją wg. załącznika nr 10 i rysunkiem szablon_9.pdf.

Tak

UWAGI:

 1. Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie specyfikacji materiału wykorzystywanego na szablony SMT.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

4 .   Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5 .   Warunki udziału w postępowaniu;

 1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
  • a.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
  • b.  Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
  • c.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
  • d.  Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.

6 .   Opis sposobu obliczenia ceny oferty;

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN lub w EUR (w tym przypadku przyjęta będzie cena w PLN wg kursu sprzedaży NBP walut obcych (EUR) z dnia otwarcia ofert, tj. następnego dnia po dacie zamknięcia zapytania ofertowego). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 3. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

7 .   Sposób przygotowania oferty;

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 4. Towar musi być fabrycznie nowy.
 5. Przy dostawie wymagane jest dostarczenie świadectwa jakości i certyfikatu zgodności.

8 .  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13.12.2019.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera  w siedzibie firmy ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Ciszewski,  tel.: +48 605 745 270, e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9 . Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Specyfikacja Szablon nr1
 3. Załącznik nr 3 – Specyfikacja Szablon nr2
 4. Załącznik nr 4 – Specyfikacja Szablon nr3
 5. Załącznik nr 5 – Specyfikacja Szablon nr4
 6. Załącznik nr 6 – Specyfikacja Szablon nr5
 7. Załącznik nr 7 – Specyfikacja Szablon nr6
 8. Załącznik nr 8 – Specyfikacja Szablon nr7
 9. Załącznik nr 9 – Specyfikacja Szablon nr8
 10. Załącznik nr 10 – Specyfikacja Szablon nr9
 11. szablon_5 – Rysunek szablonu nr5
 12. szablon_8 – Rysunek szablonu nr8
 13. szablon_9 – Rysunek szablonu nr9
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

06/11/2019/FLEXPLUS/007 z dnia 06.11.2019

 

 

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma Semicon Sp. z o.o.zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy spoiwa lutowniczego do badań pod kątem możliwości ich zastosowania w opracowywanej technologii FLEX.

1.    Nazwa zamawiającego

Semicon Sp. z o.o.

 1. Zwoleńska 43/43A

04-761 Warszawa

NIP: 526-03-03-208

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

   

 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

3.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie uchwytu magnetycznego wg. załączonego projektu do badań pod kątem możliwości jego zastosowania w opracowywanej technologii FLEX.

Ilość

Opis

Czy Beneficjent dopuszcza zakres równoważności?

1 szt

Uchwyt magnetyczny wg. załączonych rysunków i podanych materiałów

Tak

UWAGI:

 1. Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie specyfikacji planowanych do użycia materiałów.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

4 .   Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: całość nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.

5 .   Warunki udziału w postępowaniu;

 1. W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
  • a.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
  • b.  Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
  • c.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
  • d.  Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.

6 .   Opis sposobu obliczenia ceny oferty;

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN lub w EUR (w tym przypadku przyjęta będzie cena w PLN wg kursu sprzedaży NBP walut obcych (EUR) z dnia otwarcia ofert, tj. następnego dnia po dacie zamknięcia zapytania ofertowego). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

7 .   Sposób przygotowania oferty;

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 4. Towar musi być fabrycznie nowy.
 5. Przy dostawie wymagane jest dostarczenie świadectwa jakości i certyfikatu zgodności.

8 .  Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13.09.2019.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera  w siedzibie firmy ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Ciszewski,  tel.: +48 605 745 270, e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9 . Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 – Rysunki części uchwytu: Magnet Carrier_revC.pdf, Magnet Carrier_wkładka_revB.pdf, Magnet Plate_revC.pdf, Pin_2,8×5.pdf.
 3. Załącznik nr 3 – Rysunek złożeniowy uchwytu – Magnet_Plate_all.pdf;
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

04/09/2019/FLEXPLUS/006 z dnia 04.09.2019 

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma Semicon Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawę elementów elektronicznych dla płytki drukowanej RIGID-FLEX. 

1.    Nazwa zamawiającego

Semicon Sp. z o.o.

 1. Zwoleńska 43/43A

04-761 Warszawa

NIP: 526-03-03-208

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

   

 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

3.    Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla płytki drukowanej RIGID-FLEX.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Ilość

Opis

Czy Beneficjent dopuszcza zakres równoważności?

3 komplety

Elementy elektroniczne według listy z załącznika nr 5.

Tak

Kod CPV: 31711000-3 (Artykuły elektroniczne)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

4 .   Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 4 tygodni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami  w punkcie 10 niniejszego zapytania. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: Semicon Sp. z o.o., ul. Ezopa 71A, 04-805 Warszawa, Polska.

5 .   Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lubkapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika
  d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
  pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
  przysposobienia, opieki lub kurateli.

  Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania.
 3. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

6 .   Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena może być wyrażona w PLN lub w EUR (w tym przypadku przyjęta będzie cena w PLN wg kursu sprzedaży NBP walut obcych (EUR) z dnia otwarcia ofert, tj. następnego dnia po dacie zamknięcia zapytania ofertowego). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.

7 .   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert:
  Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)
  Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru

  Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
  —————————————————————————– x 10
  Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 2. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 
 5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 

8 .   Sposób przygotowania oferty 

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
  a) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2do zapytania ofertowego.
  b) Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3do zapytania ofertowego
  c) Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 4do zapytania ofertowego
  d) Upoważnienie do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy (tylko w przypadku podpisania oferty przez osobę inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy)
 3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 5. Towar musi być fabrycznie nowy.

9 .   Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu 

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 13.09.2019.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera  w siedzibie firmy ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Ciszewski,  tel.: +48 605 745 270, e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10 .  Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy 

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

  1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:        1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:        1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia
  a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub  innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;
  Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.  W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni –  tak aby odpowiadało zaktualizowanej  stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze  rozliczony.
  b) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na  realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w  umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy;
  Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie  obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki  sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla  Wykonawcy.
  c) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze  względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;
  Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu  rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł  przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość  wydatków objętych rezygnacją.         1.5. Pozostałe zmiany umowy:
  a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
  b) Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
  c) Zmiana warunków i terminów płatności
  d) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny  sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu  jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
  e) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy  Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach  którego realizowane jest zamówienie,

 2. 1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności: 
      a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem  produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te  zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w  zapytaniu ofertowym i ofercie;
  b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na  zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia
  c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie  czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
  d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/  technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło  niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia;
  e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub  materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
  f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany  przedmiotu umowy; 
 3. a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron  umowy;
  Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia  nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy  zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.
   b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej  itp.)
  Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w  terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego,  uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy  zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.
  c) w przypadku innych przeszkód  uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada  Wykonawca;
  Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w  terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie  zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin  realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada  Wykonawca.
  d) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;
  Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia  ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia  terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą
  e) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla  wykonania przedmiotu Umowy;
  Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w  terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest  niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.
  f) W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;
  Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie  dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim  przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia  wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.
  g) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji  Pośredniczącej
  Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian  do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o  czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez  Instytucję Pośredniczącą.
  h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,  będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w  przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych  z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez  Zamawiającego itp.
  Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej  następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  W takim przypadku termin realizacji umowy  może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego
  i) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu  zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w  wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie przedmiot zamówienia ma być  dostarczony.
  W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do  zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o  ww. okoliczności
  j) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku  wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze  obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności  wskazanych w pkt. 1.4.
  W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania  przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww.  okoliczności
  k) Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy. 
 4.     a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o  dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
      b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem  Operacyjnym;
  c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy
  d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia  okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia  postępowania ofertowego
 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11 .  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
 5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego, Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
 6. Oferent posiada:

  – na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
  – na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
  – na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

 7. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu
 9. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

12 . Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym;
Załącznik nr 5 – Listaelementów elektronicznych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

29/07/2019/FLEXPLUS/005 z dnia 29.07.2019

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma Semicon Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawę elementów elektronicznych dla płytki drukowanej RIGID-FLEX. 

1.    Nazwa zamawiającego

Semicon Sp. z o.o.

 1. Zwoleńska 43/43A

04-761 Warszawa

NIP: 526-03-03-208

2.    Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do  Zamawiającego.

3.     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa elementów elektronicznych dla płytki drukowanej RIGID-FLEX. 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Ilość

Opis

Czy Beneficjent dopuszcza zakres równoważności?

3 komplety

Elementy elektroniczne według listy z załącznika nr 5.

Tak

Kod CPV:  31711000-3 (Artykuły elektroniczne)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

4.     Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia:maksymalnie do 4 tygodniod momentu złożenia zamówienia przez  Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: Semicon Sp. z o.o., ul. Ezopa 71A, 04-805 Warszawa, Polska. 

5.      Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w  imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w  szczególności  na:
 2. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 3. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 4. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
 5. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii   prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub                        w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. 
 2. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

6.     Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym. 
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez  Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i  innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 
 5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć  zgodnie z tymi przepisami.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

 1. Kryteria oceny ofert: 

Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

————————————————————–x 100

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy  składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie  ofertach. 

8.    Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącymZałącznik nr 1do niniejszego  zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym  atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez  osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącegoZałącznik nr 1do zapytania ofertowego należy dołączyć:

a.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym  stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

b.Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w  art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

c.Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym  stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

d.Upoważnienie do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy (tylko w przypadku podpisania oferty przez  osobę inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych jako uprawnioną do reprezentowania  Wykonawcy)

 1. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 3. Towar musi być fabrycznie nowy. 

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia09.08.2019.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera  w siedzibie firmy ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Ciszewski,  tel.: +48 605 745 270, e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu  Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

a)zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy  o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;

b)decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej  Programem Operacyjnym;

c)przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy 

d)uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku  wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

 1. a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia  nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy  zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

 1. b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w  terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego,  uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji  umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

 1. c) w przypadku innych przeszkód  uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w  terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających  wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji,  termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie  odpowiada Wykonawca.

 1. d) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia  ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia  terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

 1. e) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w  terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest  niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.

 1. f) W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie  dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim  przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia  wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

 1. g) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia  zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać  wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji  zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

 1. h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego  ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez  Zamawiającego itp.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy,  będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  W takim przypadku termin  realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

 1. i) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie przedmiot  zamówienia ma być dostarczony. 

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do  zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w  oparciu o ww. okoliczności

 1. j) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności  wskazanych w pkt. 1.4.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do  zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w  oparciu o ww. okoliczności

 1. k) Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy. 

1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

 1. a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku  VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni –  tak aby odpowiadało  zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki  podatku nie został jeszcze rozliczony.

 1. b) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie  obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki  sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla  Wykonawcy.

 1. c) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu  rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie  mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o  wartość wydatków objętych rezygnacją. 

1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności: 

 1. a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż  wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie; 
 2. b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
 3. c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia; 
 4. d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 
 5. e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
 6. f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy; 

1.5. Pozostałe zmiany umowy:

 1. a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
 2. b) Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
 3. c) Zmiana warunków i terminów płatności 
 4. d) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 5. e) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 6. f) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot
 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

11. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO 
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
 5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego,  Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
 6. Oferent posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 1. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu
 3. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

12. Wykaz załączników

 1. Załącznik nr 1Formularz ofertowy; 
 2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
 3. Załącznik nr 3- Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 
 4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym;
 5. Załącznik nr 5 – Lista elementów elektronicznych.  

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

17/07/2019/FLEXPLUS/004 z dnia 17.07.2019

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma Semicon Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy płytki drukowanej RIGID-FLEX. 

1.     Nazwa zamawiającego

Semicon Sp. z o.o.

 1. Zwoleńska 43/43A

04-761 Warszawa

NIP: 526-03-03-208

2.     Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

3.     Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa płytki drukowanej RIGID-FLEX. 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

 

Ilość

Opis

Czy Beneficjent dopuszcza zakres równoważności?

3szt

Płytka drukowana Rigid-Flex wykonana zgodnie ze specyfikacją oraz plikami typu Gerber wg. załącznika nr 5.

Tak

UWAGI: 

 1. Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie specyfikacji wykonania PCB.

Kod CPV:  31000000-6

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych  powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

4.     Termin realizacji zamówienia 

 1. Okres realizacji zamówienia: maksymalnie do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: Semicon Sp. z o.o., ul. Ezopa 71A, 04-805 Warszawa, Polska. 

5.     Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 2. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 3. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 4. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
 5. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty/oświadczenia zostały dołączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. 
 2. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy, z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu. 

 

6.     Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym. 
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia. 
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 
 5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów

Kryteria oceny ofert: 

Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,

————————————————————– x 100

Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

 1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 
 3. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów. 
 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach. 

 

8.  Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

a.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

b.Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

c.Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

d.Upoważnienie do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy (tylko w przypadku podpisania oferty przez osobę inną niż wskazaną w dokumentach rejestrowych jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy)

 1. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 3. Towar musi być fabrycznie nowy. 

 

9. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu

 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 26.07.2019.

2 .Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera  w siedzibie firmy ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Ciszewski,  tel.: +48 605 745 270, e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

10. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w sytuacjach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (Wytyczne Horyzontalne), a także:

1.1. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:

 1. a) zmiany rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych i umowy o dofinansowanie, związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
  b) decyzji instytucji publicznych, w tym Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym;
  c) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy 
 2. d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i/lub Wykonawca nie mogli przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania ofertowego

1.2. Zmiany dotyczące terminu realizacji zadania:

 1. a) w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego.

 1. b) w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.)

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego.

 1. c) w przypadku innych przeszkód  uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca.

 1. d) W przypadku przedłużającej się niniejszej procedury ofertowej i wyboru Wykonawcy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy procedura udzielenia zamówienia ulegnie przedłużeniu ponad pierwotnie planowany czas w wyniku zmiany zapisów zapytania, wydłużenia terminu składania ofert oraz przedłużania się terminu podpisania umowy z Wykonawcą.

 1. e) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy.

 1. f) W przypadku opóźnień w wypłacie dofinansowania;

Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, wystąpienia opóźnień w wypłacie dofinansowania do projektu przez Instytucję Pośredniczącą i/lub Bank Gospodarstwa Krajowego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o płatność do czasu wypłaty dofinansowania na konto Zamawiającego.

 1. g) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą.

 1. h) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przygotowaniu miejsca dostawy, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia, opóźnienia w terminowym regulowaniu płatności przez Zamawiającego itp.

Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego.  W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego.

 1. i) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji lub odbioru przedmiotu zamówienia, powstałych w wyniku ewentualnych prac budowlanych prowadzonych w budynkach gdzie przedmiot zamówienia ma być dostarczony. 

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony lub skrócony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

 1. j) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia innych przyczyn niż wyżej wymienione, jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, w szczególności okoliczności wskazanych w pkt. 1.4.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności

 1. k) Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy. 

1.3. Zmiany dotyczące wynagrodzenia:

 1. a) Możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych podatków/opłat mających wpływ na koszt realizacji zamówienia;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT. W takiej sytuacji wynagrodzenie ulegnie zmianie w sposób odpowiedni –  tak aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego umową, który na dzień zmiany stawki podatku nie został jeszcze rozliczony.

 1. b) Jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób, ze realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie, groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w taki sposób że realizacja zamówienia na zasadach określonych w umowie groziłaby nadmierną stratą dla Wykonawcy.

 1. c) W przypadku konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

Wartość wynagrodzenia określonego w umowie może ulec zmianie w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy, przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obniżeniu o wartość wydatków objętych rezygnacją. 

1.4. Zmiany dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności: 

 1. a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, w takim wypadku materiały i urządzenia te zastąpione będą mogły być jedynie materiałami lub urządzeniami o parametrach nie gorszych, niż wskazane w zapytaniu ofertowym i ofercie; 
 2. b) pojawienie się na rynku, części, materiałów, technologii lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia;
 3. c) pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji przedmiotu zamówienia; 
 4. d) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia; 
 5. e) konieczność zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 
 6. f) w zakresie zmiany typu/modelu/numeru katalogowego danego towaru, jeżeli nie spowoduje to zmiany przedmiotu umowy; 

1.5. Pozostałe zmiany umowy:

 1. a) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
 2. b) Zmiana miejsca realizacji zamówienia/dostawy
 3. c) Zmiana warunków i terminów płatności 
 4. d) W przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
 5. e) Konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie,
 6. f) Zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny podmiot
 7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

 

11. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 3. Zamawiający będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie i celu przeprowadzenia postępowania ofertowego oraz realizacji obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO 
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu oraz wymogiem ustawowym do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział Oferenta w postępowaniu ofertowym.
 5. Odbiorcą danych mogą być w szczególności Instytucje Pośredniczące, Instytucje Zarządzające oraz inne instytucje państwowe i unijne, jak również podmioty zaangażowane przez te instytucje w związku z audytem, rozliczeniem i kontrolą projektu unijnego,  Urząd Skarbowy, Bank, Kancelaria Prawna, Poczta Polska, firmy kurierskie. Ponadto dane mogą być przekazywane/ udostępniane dostawcom i podwykonawcom usług tj. informatyk, biuro rachunkowe, firmy doradczo-konsultingowe – takie podmioty przetwarzają dane tylko na podstawie umowy oraz tylko zgodnie z poleceniami.
 6. Oferent posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących oferenta;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych oferenta;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 1. W każdej chwili, Oferentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub jego prawny następca – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Okres przetwarzania obejmuje okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów, oraz okres przechowywania dokumentacji projektowej zgodnie zapisami umowy o dofinansowanie projektu
 3. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Oferentem a Zamawiającym, dane podane przez Oferenta będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

12. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO; 

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty ze specyfikacją wskazaną w zapytaniu ofertowym; 

Załącznik nr 5 – Specyfikacja wykonania i pliki płytki typu Gerber; 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr 23/04/2019/FLEXPLUS/003 z dnia 23.04.2019

Dotyczy:

Postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 23/04/2019/FLEXPLUS/003 z dnia 23.04.2019 na zakup i dostawę spoiwa lutowniczego do badań pod kątem możliwości ich zastosowania w opracowywanej technologii FLEX w związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły 4 ważne oferty, które spełniły kryteria formalne:

1. Interflux sp. z o.o, ul. Szmaragdowa 13, 05-500 Piaseczno

2. PB Technik Sp. z. o.o., ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa

3. LENZ – Urządzenia dla elektroniki Sp. jawna, ul. Czarna 11, 43-100 Tychy

4. Magazyn Centralny Centrum Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa

Po przeprowadzeniu analizy ofert za najkorzystniejsze uznano i dokonano wyboru częściowego wykonawców:

1. PB Technik Sp. z. o.o., ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa – Pasta lutownicza Sn62Pb36Ag2 (solidus/liquidus 179°C/190°C), opakowanie: pojemnik plastikowy, ilość całkowita: 4kg.

2. PB Technik Sp. z. o.o., ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa – Pasta lutownicza SnAg3Cu0,5 (solidus/liquidus 217°C/220°C), opakowanie: pojemnik plastikowy, 4kg.

3. PB Technik Sp. z. o.o., ul. Zwoleńska 27, 04-761 Warszawa – Pasta lutownicza Sn90Ag3.5Bi0.5In6.0 (solidus/liquidus 202°C /210°C), opakowanie: pojemnik plastikowy, ilość całkowita: 4kg.

4. Magazyn Centralny Centrum Sp. z o.o., ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa – Pasta lutownicza Sn90.85/Ag3.8/Cu0.7/Sb1.5/Ni0.15/Bi3.0 (solidus/liquidus 206°C/218°C), opakowanie: pojemnik plastikowy, ilość całkowita: 4kg.

5. Interflux sp. z o.o, ul. Szmaragdowa 13, 05-500 Piaseczno – Pasta lutownicza

bezołowiowa (RoHS) przeznaczona do zastosowań w przemyśle wojskowym i/lub

lotniczym i/lub samochodowym, opakowanie: pojemnik plastikowy, ilość całkowita: 4kg.

Uzasadnienie wyboru:

Otrzymane oferty uzyskały maksymalną ilość punktów przy żądanym kryterium oceny ofert

(najniższa cena).

Dziękuję wszystkim za udział w procedurze i złożeniu ofert.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

23/04/2019/FLEXPLUS/003 z dnia 23.04.2019

W związku z realizacją projektu „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa firma Semicon Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu i dostawy spoiwa lutowniczego do badań pod kątem możliwości ich zastosowania w opracowywanej technologii FLEX.

 1. Nazwa zamawiającego

Semicon Sp. z o.o.

 1. Zwoleńska 43/43A

04-761 Warszawa

NIP: 526-03-03-208

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
 2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu do składania ofert oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego
 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa spoiwa lutowniczego do badań pod kątem możliwości ich zastosowania w opracowywanej technologii FLEX.

Specyfikacja przedmiotów zamówienia:

Ilość

Opis

Czy Beneficjent dopuszcza zakres równoważności?

4kg

Pasta lutownicza Sn62Pb36Ag2 (solidus/liquidus 179°C/190°C), opakowanie: pojemnik plastikowy

4kg

Pasta lutownicza SnAg3Cu0,5 (solidus/liquidus 217°C/220°C), opakowanie: pojemnik plastikowy

4kg

Pasta lutownicza Sn90Ag3.5Bi0.5In6.0 (solidus/liquidus 202°C /210°C), opakowanie: pojemnik plastikowy

4kg

Pasta lutownicza Sn90.85/Ag3.8/Cu0.7/Sb1.5/Ni0.15/Bi3.0 (solidus/liquidus 206°C/218°C), opakowanie: pojemnik plastikowy

4kg

Pasta lutownicza bezołowiowa (RoHS) przeznaczona do zastosowań w przemyśle wojskowym i/lub lotniczym i/lub samochodowym, opakowanie: pojemnik plastikowy

UWAGI:

 1. Materiały dostarczone w czterech transzach z minimalną datą trwałości od daty dostarczenia 5 miesięcy.
 2. Przy składaniu oferty prosimy o dołączenie karty produktu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne są zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego.

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych

 1. Termin realizacji zamówienia
 1. Okres realizacji zamówienia: materiały dostarczone w czterech transzach, wg. harmonogramu ustalonego z wykonawcą, całość nie później niż do 30.07.2021
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
 1. Warunki udziału w postępowaniu
 • W postępowaniu mogą uczestniczyć Oferenci, którzy:
 • Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, jak również dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia.
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa lub ustawy nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Oferent w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego stosowne oświadczenia.
 1. Opis sposobu obliczania ceny oferty
 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
 2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
 3. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
 4. Ceną oferty jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.
 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował, przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów
 1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto – waga punktowa 100 pkt. (100%)
  Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzor

  Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
  ——————————————————————– x 100
  Wartość brutto wskazana w badanej ofercie

   

   

 2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w pkt.1. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów.
 4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
 5. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
 1. Sposób przygotowania oferty
 1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
 4. Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wybranych pozycji ze złożonej oferty.
 6. Towar musi być fabrycznie nowy.
 7. Przy dostawie wymagane jest dostarczenie świadectwa jakości, certyfikatu zgodności i karty charakterystyki.
 1. Miejsce i termin złożenia oferty, osoba do kontaktu
 1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2019.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty/kuriera w siedzibie firmy ul. Zwoleńska 43/43A, 04-761 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: pciszewski@semicon.com.pl.
 4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Ciszewski, tel.: +48 605 745 270, e-mail:pciszewski@semicon.com.pl.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Warunki zmiany umowy

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
 2. Dopuszczalne będą zmiany umowy wynikające w szczególności z:
  a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych;
  b. zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT);
  c. przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
  d. uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia;
 3. Dopuszczalne będą zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na zgodny wniosek Stron umowy.
 1. Wykaz załączników

Zapytanie ofertowe 

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 

 

 

 
 
Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r.
SEMICON Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 43/43a
04-761 Warszawa
Tel. 22-615-73-71
Fax.22-615-75-75
LETTER OF ENQUIRY no 14/01/2016/PL

We appeal to you with a request to submit an offer for a new vacuum packing machine for circuit boards PCB with equipment, in accordance with the attached documentation and the following specifications.

 1. Terms of delivery: until 29 February 2016.
 2. Terms for the submission of offer: until 29 January 2016.
 3. The method and place for the submission of offer
  The offer should be send by fax to +48 22 615 73 75 or e-mail to: pciszewski@semicon.com.pl
 4. The criteria for evaluation of offers: 
  • Fulfilling the requirements of this enquiry.
  • Terms of delivery  – max. 4 weeks from the purchasing order.
  • The price (should include all costs related to the delivery of the goods).
 1. How to prepare the offer: 
  The offer should contain at least the following:
  • company name and address, VAT number,
  • unit price,
  • final amount (net and gross value),
  • technical datasheet – detailed description.

Letter of enquiry is on the web page www.semicon.com.pl

The offer should valid: min. 30 days from the date the offer was made.

For further details contact: Piotr Ciszewski, mobile phone: +48 605 745 270

Technical detailed description:

Maximum working place:

no less than: 450 x 600 mm

Sealing q-ty:

minimum 2 pcs

Sealing length:

no less than: 450 mm

Heat resistant sealing bar:

no less than: 240oC

Requirements:

 • compliance with ESD
 • possibility of sealing metalized bags
 • possibility to add inert gas – gas flushing
 • possibility to save programs for packaging
 • made of stainless steel.
 • stand-alone device (without any additional table)

Power:

400V, 50Hz

Certificate of compliance:

corresponding to the type of the device

Delivery range:

 • Delivery of equipment to the customer.
 • Installation and launch of the device.
 • Training at the customer’s place.
 • Transfer of equipment to use.

Other requirements:

 • he device should be adapted to the power connection in Poland and have the legally required certificates and approvals, in particular – a declaration of conformity.
 • Terms of payment  –  30 days from received invoice.
 • Warranty coverage  – at least 24 months from delivery date.
 • Warranty service and after warranty service in Poland.

Place of device delivery: Semicon Sp. z o. o., Ezopa 71A Str., 04-805 Warsaw, Poland. 

Download pdf version of the enquiery. 

 
 
Warszawa, dnia 13 stycznia 2016 r.
SEMICON Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 43/43a
04-761 Warszawa
Tel. 22-615-73-71
Fax.22-615-75-75
Zapytanie ofertowe nr 14/01/2016/PL

Zwracamy się do Państwa z prośba o przedstawienie oferty na fabrycznie nowe urządzenie do pakowania próżniowego płytek elektronicznych PCB z wyposażeniem, zgodnie z załączoną dokumentacją i poniższą specyfikacją.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 29 lutego 2016 roku
 2. Termin składania ofert: do 29 stycznia 2016 roku
 3. Sposób i miejsce składania ofert 
  Oferta powinna być przesłana faksem na nr 22 615 73 75 lub pocztą elektroniczną na adres: pciszewski@semicon.com.pl
 4. Kryterium oceny ofert:
  • Spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
  • Termin realizacji – maksymalnie 8 tygodni od daty zamówienia
  • Cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą towaru)
 1. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna zawierać co najmniej:
 • nazwę i adres oferenta, NIP
 • cenę jednostkową
 • wartość oferty (netto oraz brutto)
 • specyfikacja – szczegółowy opis

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.semicon.com.pl

Okres ważności oferty: minimum 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Dodatkowych informacji udziela: Piotr Ciszewski  tel.+48 605 745 270  

Szczegółowe wymagania techniczne:

Maksymalny obszar pakowania:

nie mniejszy niż: 450 x 600 mm.

Listwy grzejne:

minimum 2 szt.

Długość listwy grzejnej:

nie mniejsza niż: 450 mm

Odporność na temperaturę listew zgrzewających :

nie mniejsza niż 240oC

Funkcje:

 • Zgodność z ESD.
 • Możliwość zgrzewania toreb metalizowanych.
 • Możliwość podania gazu obojętnego – przepłukania gazem przed zgrzaniem.
 • Funkcja programowania z możliwością zapisania programów do pakowania.
 • Wykonane ze stali nierdzewnej.
 • Urządzenie samodzielnie stojące (bez wymaganego dodatkowego stolika).

Zasilanie:

400V, 50Hz

Certyfikat zgodności:

odpowiedni do typu urządzenia.

Zakres dostawy obejmuje:

 • Dostarczenie urządzenia do zamawiającego.
 • Instalacja i uruchomienie urządzenia.
 • Dokonanie szkolenia w siedzibie zamawiającego.
 • Przekazanie urządzenia do eksploatacji.

Pozostałe wymagania:

 • Urządzenie powinno być przystosowane do sieci elektrycznej w Polsce i posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, w szczególności – deklarację zgodności CE.
 • Warunki płatności – po wykonaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty przekazania faktury Zamawiającemu.
 • Okres gwarancji – co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy.
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce.

Miejsce dostawy urządzenia: Semicon Sp. z o. o., ul. Ezopa 71A, 04-805 Warszawa. 

Wersja PDF zapytania do pobrania tutaj

 
 
Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r.
SEMICON Sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 43/43a
04-761 Warszawa
Tel. 22-615-73-71
Fax.22-615-75-75
Zapytanie ofertowe nr 14/12/2015/PL

Zwracamy się do Państwa z prośba o przedstawienie oferty na fabrycznie nowe urządzenie do lutowania/wylutowywania elementów SMD (BGA) z wyposażeniem, zgodnie z załączoną dokumentacją i poniższą specyfikacją.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 19 lutego 2016 roku
 2. Termin składania ofert: do 14 stycznia 2016 roku
 3. Sposób i miejsce składania ofert 
  Oferta powinna być przesłana faksem na nr 22 615 73 75 lub pocztą elektroniczną na adres: pciszewski@semicon.com.pl
 4. Kryterium oceny ofert:
  • Spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym
  • Termin realizacji – maksymalnie 8 tygodni od daty zamówienia
  • Cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą towaru)
 1. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna zawierać co najmniej:
 • nazwę i adres oferenta, NIP
 • cenę jednostkową
 • wartość oferty (netto oraz brutto)
 • specyfikacja – szczegółowy opis

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.semicon.com.pl

Okres ważności oferty: minimum 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Dodatkowych informacji udziela: Piotr Ciszewski  tel.+48 605 745 270  

Szczegółowe wymagania techniczne:

Maksymalny obszar zadruku:

nie mniejszy niż: 500 x 300 mm.

Rodzaj pracy:

konwekcja i podczerwień od góry i podczerwień od spodu.

Moc grzejna:

nie mniejsza niż: 2400W od spodu i nie mniejsza niż: 800W od góry.

Precyzja nakładania elementów:

+/- 25µm lub lepsza.

Zakres elementów:

nie gorszy niż: od 1 x 1mm do 50 x 50mm.

Funkcje:

Kamera do pozycjonowania elementów.

Kamera do rozpoznawania elementów.

Cyfrowa kamera przebiegu procesu.

Bezdotykowy pomiar temperatury.

Oprogramowanie do sterowania, monitorowania i rejestracji przebiegów.

Urządzenie typu „desktop”.

Możliwość obniżenia dolnej grzałki.

Zasilanie:

230V, 50Hz; sprężone powietrze: 5 – 10 bar.

Certyfikat zgodności:

Odpowiedni do typu urządzenia.

Wymagane wyposażenie:

 • Termopary typu K – min. 2 szt.,
 • Termopara accutc z mocowaniem – min. 1 szt.,
 • Ssawka do układania elementów Ø 1 mm – min. 2 szt.,
 • Ssawka do układania elementów Ø 2 mm – min. 2 szt.,
 • Ssawka do układania elementów Ø 4 mm – min. 2 szt.,
 • Ssawka do układania elementów Ø 10 mm – min. 2 szt.,
 • Ssawka do podnoszenia mikro elementów – min. 2 szt.,
 • Ssawka do podnoszenia elementów Ø 2 mm – min. 3 szt.,
 • Ssawka do podnoszenia elementów Ø 3.5 mm o przedłużonej trwałości – min. 3 szt.,
 • Ssawka do podnoszenia elementów Ø 5 mm o przedłużonej trwałości – min. 3 szt.,
 • Ssawka do podnoszenia elementów Ø 8 mm o przedłużonej trwałości – min. 3 szt.,
 • Uchwyt pod standardowe i niestandardowe płytki PCB – min. 4 szt.,
 • Stacja do nakładania topnika – min. 1 szt.,
 • Stacja do nadruku pasty bez użycia szablonów – min. 1 szt.,
 • Komputer z systemem operacyjnym, z monitorem TFT 22” – min. 1 szt.,
 • Pochłaniacz oparów z szeroką końcówką do odprowadzenia oparów – min. 1 szt.

Zakres dostawy obejmuje:

  • Dostarczenie urządzenia do zamawiającego.

a

 • Instalacja i uruchomienie urządzenia.
 • Dokonanie szkolenia w siedzibie zamawiającego.
 • Przekazanie urządzenia do eksploatacji.

Pozostałe wymagania:

 • Urządzenie powinno być przystosowane do sieci elektrycznej w Polsce i posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty, w szczególności – deklarację zgodności CE.
 • Warunki płatności – po wykonaniu dostawy, w terminie 30 dni od daty przekazania faktury Zamawiającemu.
 • Okres gwarancji – co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy.
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce.
 • Miejsce dostawy urządzenia: Semicon Sp. z o. o., ul. Ezopa 71A, 04-805 Warszawa. 
Zapytanie ofertowe nr 14_12_2015_PL (417 KB)