Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

GREENROSE- Usuwanie substancji niebezpiecznych z elektroniki: procesy i techniki dla małych i średnich przedsiębiorstw - zakończył się trzyletni projekt europejski GreenRoSE, realizowany w ramach szóstego programu ramowego badań i rozwoju technicznego „Integracja i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)”

GREENROSE
Usuwanie substancji niebezpiecznych z elektroniki: procesy i techniki dla małych i średnich przedsiębiorstw

31 maja 2007 r. zakończył się trzyletni projekt europejski GreenRoSE, realizowany w ramach szóstego programu ramowego badań i rozwoju technicznego „Integracja i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)”. Jest to projekt typu Collective Research, tzn. partycypują w nim izby gospodarcze, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz instytuty badawcze i uczelnie. W projekcie brało udział 27 podmiotów z 8 państw europejskich: Norwegii, Niemiec, Łotwy, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Z Polski oprócz naszej firmy w projekcie udział wzięli: Krajowa Izba Elektroniki i Telekomunikacji, Radomska Wytwórnia Telekomunikacyjna, firma Eldos, Cynel Unipress. Jednostkami badawczymi były: Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej oraz Instytut Tele i Radiotechniczny, który pełnił rolę koordynatora polskiej grupy.

W projekcie uczestniczyły również zagraniczne jednostki badawcze: IJS (Słowenia), ISSP (Łotwa), ITRI (W. Brytania), IVF (Szwecja), SINTEF (Norwegia) i Technische Universitat Berlin (Niemcy).

Celem projektu było przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw do standardów Dyrektywy Unii Europejskiej ROHS „Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment”, która wprowadziła od 1 lipca 2006 ograniczenie stosowania w elektronice niektórych niebezpiecznych substancji, jak ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom oraz polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE). Projekt miał pomóc w rozwiązaniu wielu problemów związanych z wdrożeniem dyrektywy, a szczególnie we wprowadzeniu nowej, bezołowiowej technologii lutowania do procesów produkcji wyrobów elektronicznych.Głównym beneficjentem projektu z założenia były izby gospodarcze, które widziały potrzebę wdrożenia nowych technologii dostosowanych do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a nie posiadały środków na zlecanie badań. Ich zadaniem w projekcie było propagowanie wiedzy m.in. przez organizowane szkoleń, udostępnianie wyników badań na swoich stronach internetowych. W Polsce wyniki projektu GreenRoSE w postaci raportów są udostępniane nieodpłatnie lub na komercyjnych zasadach przez Krajową Izbę Elektroniki i Telekomunikacji KIGEiT). Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.kigeit.org.pl.

Drugą grupą korzystającą z uczestnictwa w projekcie były małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie miały doświadczenia z nowymi, bezołowiowymi technologiami, nie posiadały własnego zaplecza badawczego, nie posiadały wystarczających środków na zlecanie badań oraz potrzebowały rozwiązań dostosowanych do własnych potrzeb.

Cele projektu były realizowane przez jednostki badawcze, które cechował wysoki potencjał badawczy, dobre wyposażenie, doświadczenie badawcze, doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii oraz możliwości prowadzenia szkoleń.Plan pracy obejmował 7 etapów badawczych oraz 3 etapy szkoleniowe. Dla polskich partnerów bardzo ważne były etapy pracy, w czasie których utworzone zostały pilotażowa linia produkcyjna oraz dwa laboratoria: do oceny jakościowej materiałów i procesów lutowania oraz do badania niezawodności.

Jednym z celów projektu było ustanowienie nowoczesnej linii pilotażowej do lutowania bezołowiowego, służącej do przeprowadzania prac badawczych oraz szkoleń pracowników zakładów nie tylko uczestniczących w projekcie, ale również spoza projektu, głównie zrzeszonych w KIGEIT.

Dzięki udziałowi w projekcie firma Semicon zakupiła i uruchomiła linię pilotażową, przystosowaną do bezołowiowego montażu powierzchniowego. Elementami składowymi linii pilotażowej są: sitodrukarka MOTOPRINT-V, automat montażowy KL2050L firmy JUKI oraz piec konwekcyjny ERSA HOTFLOW 2/14 .
Stosując metodę planowania doświadczeń Taguhi’ego uruchomiono linię pilotażową, przeprowadzono szereg doświadczeń z wykorzystaniem nowych materiałów bezołowiowych do lutowania oraz opracowano gamę profili lutowania bezołowiowego, które znalazły zastosowanie w codziennej praktyce lutowania zespołów elektronicznych o różnym stopniu upakowania.

Link do strony: www.green-rose.info