Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Firma Semicon podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, o dofinansowanie Projektu: „Opracowanie wzornicze urządzenia medycznego do dobowej zbiórki i analizy moczu”. Projekt będzie realizowany dzięki dofinansowaniu w konkursie POIR.02.03.05-14-0013/19 w ramach programu operacyjnego Inteligenty Rozwój, oś priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Wartość projektu: 464 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu: 394 400,00 PLN 
 
Cel projektu: opracowanie nowego projektu wzorniczego urządzenia do dobowej zbiórki i analizy moczu.
 
Efekt projektu: zaprojektowanie i wprowadzenie na rynek medyczny urządzenia do dobowej zbiórki moczu służącego diagnozowaniu dysfunkcji i różnego rodzaju chorób poprzez wykorzystanie badania opierającego się na dobowej zbiórce. Pomysł opracowania ww. produktu powstał dzięki współpracy Wnioskodawcy z Wojskowym Instytutem Medycznym.
W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjny w skali światowej produkt charakteryzujący się nowatorskim podejściem, z wykorzystaniem technologii cyfrowych i odzwierciedlający oczekiwania użytkowników (pacjentów i lekarzy).