Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Artykuły
przewód wielożyłowy

Stawić czoła wymaganiom, czyli przewody specjalne dla elektroniki

New England Wire Technology (NEWT) to czołowy producent specjalizowanych przewodów elektrycznych do najbardziej wymagających aplikacji, w tym także wersji indywidualnych według wymagań klienta. W niniejszym artykule przedsta­wiamy przegląd oferty tego producenta.

W ofercie England Wire Tech­nology znajdują się następu­jące rodzaje przewodów:
– wielożyłowe super elastyczne ekrano­wane (ze wspólnym ekranem lub wie­loma)
– hybrydowe
– koncentryczne superminiaturowe
– przewody niskoszumowe
– przewody audio-wideo
– lice o przekroju okrągłym lub profilowanym,
– lice w izolacji 
– przewody nawojowe
– miedziane oploty
– przewody spiralne

NEWT wytwarza przewody nawet o wymiarze 52 AWG (średnica 0,02 mm), a ze stopu miedzi – 56 AWG (0,012 mm). Tak cienkie druty po skręceniu umoż­liwiają uzyskanie niezwykle elastycz­nych przewodów. Mogą one być pokryte cyną, srebrem lub niklem. Również w fa­bryce, na miejscu, nakładana jest izola­cja. Klient może wybrać materiał izolacji żył wewnętrznych i zewnętrznej otu­liny oraz kolory, w tym własny unikalny. Na otulinie zewnętrznej może być wy­drukowany dowolny tekst. Do wyboru są materiały takie jak guma silikonowa, PVC (różne rodzaje), polyolefiny: poli­etylen + polipropylen, fluoropodobne : PFA, FEP, ETFE, MFA, poliuretany, TPE, poliester, nylon lub kapton.

NEWT ma własną linię produkującą rurki plastikowe do izolacji, co znacz­nie zwiększa ofertę handlową. Co istot­ne, mogą one być także wyproduko­wane według wymagań klienta. Klient może wybrać materiał, wymiary, liczbę otworów w rurce, wzmocnienie metalo­wym oplotem itp. Możliwość umieszcze­nia w jednej otulinie przewodów elek­trycznych i rurek plastikowych jest bar­dzo przydatna w medycynie, automaty­ce, sterowaniu.

Przewody wielożyłowe mają wiele za­let: bardzo duża elastyczność, długi czas stosowania, możliwość pracy w niskich/ wysokich temperaturach, niskie szumy, miniaturowe rozmiary, dowolne kom­binacje i budowę ekranów, duży wybór rozmiarów żył, rodzajów izolacji i wy­pełnień, odporność na oleje oraz korozję chemiczną. Dlatego takie wersje stoso­wane są bardzo często w elektronice medycznej, robotyce, elektronice wojsko­wej, układach zasilania i urządzeniach komputerowych.

Szumy w kablach

Współczesny świat opanowany jest przez urządzenia przesyłające dane po­brane z czujników, mikrofonów zmie­rzonych przez urządzenia pomiarowe. Są to źródła sygnałów napięciowych o bar­dzo małych wartościach. Ich dalsza in­terpretacja zależy od tego, czy nie zosta­ną zniekształcone m.in. przez indukowa­ne w przewodach szumy. Szumy w prze­wodach są wynikiem mechanicznych naprężeń, które powodują przesuwanie się żył i ekranów względem izolacji. Te przesunięcia ładują elektrycznie izola­cję, wytwarzając coś w rodzaju naładowanego kondensatora, który wywołuje różnicę napięć między dwoma przewo­dami (przewodnikami) lub między prze­wodem a ekranem. Opisane zjawisko jest bardziej szkodliwe dla przewodów kon­centrycznych niż wielożyłowych. Firma NEWT rozwiązała ten problem poprzez dodanie do powierzchni pierwszej izola­cji warstwy przewodzącej, która natych­miast odprowadza wytworzony ładu­nek, przeciwdziałając powstaniu różni­cy napięć. Typowe przewody mogą gene­rować szumy wielkości 100 mV w zależ­ności od rodzaju, długości i siły mecha­nicznego naprężenia oraz użytych mate­riałów. Dla przewodów niskoszumowych NEWtral wartość ta wynosi od 15 µV do 250 µV. Stosowane są szczególnie chęt­nie w urządzeniach medycznych takich jak ECG i EEG, urządzeniach testowych i pomiarowych, analizatorach dźwięku i wibracji, oscyloskopach itp.

Rurki izolacyjne
Rurki izolacyjne

Lice i oploty

Przykładowe lice
Przykładowe lice

Nazwa lica opisuje przewód składa­jący się z pokrytych izolacją pojedyn­czych drutów skręconych lub splecio­nych ze sobą. Powoduje to osiągnięcie lepszej równomierności rozkładu prą­du w całym przekroju przewodu głów­nego, a co za tym idzie, stosunek re­zystancji dla prądu zmiennego AC do rezystancji dla prądu stałego DC zbli­ża się do wartości jeden, co jest celem, do którego się dąży we wszystkich apli­kacjach. Zastosowanie lic znacznie re­dukuje straty, jakie mogą powstawać w czasie przepływu prądów wysokiej częstotliwości. Splecione lice bez izo­lacji poszczególnych drutów stosuje się w celu uniknięcia skutków efektu na­skórkowości, jeśli wymagane jest prze­słanie prądu o dużym natężeniu. Firma NEWT oferuje 8 rodzajów lic dostoso­wanych do różnych zakresów częstotli­wości od 400 Hz do 2 MHz. Oferowane są lice o przekroju okrą­głym oraz prostokątnym. Te dru­gie umożliwiają lepsze wykorzystanie przestrzeni, a w konsekwencji zmniej­szenie wymiarów urządzenia. Lice fir­my NEWT stosowane są w produk­cji dławików i transformatorów wyso­kiej częstotliwości, inwerterów, wypo­sażenia komunikacyjnego oraz hydro­lokacyjnego (sonary), urządzeń tele­wizyjnych i radiowych, kuchni induk­cyjnych. Skręcone lice stosowane są również jako druty nawojowe. W celu zwiększenia izolacji pomiędzy poszcze­gólnymi zwojami, całymi uzwojenia­mi czy też między uzwojeniami a uzie­mieniem proponowane są wykonania z podstawową, podwójną lub potrójną izolacją. Przewody nawojowe z podsta­wową warstwą izolacji przeznaczone są do urządzeń o napięciu 600 V, a pozo­stałe rodzaje izolacji do napięć do 1000 V i trudnych warunków pracy. Ich za­stosowanie zmniejsza rozmiary transformatorów dzięki wyeliminowaniu ko­nieczności stosowania taśm zaporowych (barrier tape) oraz taśm izolacyjnych.

Lica w izolacji
Lica w izolacji

NEWT jest również uznanym produ­centem wysokiej jakości oplotów mie­dzianych stosowanych jako taśmy uzie­miające, przewody szczotek silników, do ochrony zewnętrznej wszystkich rodza­jów przewodów. W sprzedaży są wer­sje izolowane płaskie i okrągłe, a tak­że oploty miedziane, ze stopów miedzi lub ze stali nierdzewnej do wzmocnie­nia plastikowych rurek używanych np. w endoskopach, w wyłącznikach akty­wowanych przepływem gazu lub płynu pod ciśnieniem.


Aplikacje

Głównymi użytkownikami przewo­dów NEWT są producenci urządzeń medycznych, wojskowych, robotów, sprzętu audio-video, komputerów, telefonów ko­mórkowych, transformatorów, zasilaczy itp. W Polsce mamy również wiele firm prezentujących światowy poziom dzię­ki wysokiej klasy kadrze inżynieryjnej. Poziom techniczny polskich inżynierów i konstruktorów został doceniony przez światowe koncerny, które przenoszą swo­je biura konstrukcyjne do Polski. NEW oraz Semicon – autoryzowany dystrybu­tor – liczą, że wielka różnorodność, ja­kość, możliwość otrzymania własnej kon­strukcji zachęcą polskich producentów do stosowania opisanych wyrobów.

Product manager mgr inż. Alicja Miłosz

Produkty New England Wire Technology dostępne są w naszym sklepie internetowym.